Regulamin

Regulamin szkoły Samadhi Joga

1) Postanowienia ogólne

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy wykupić pojedyncze wejście, karnet lub posiadać aktywną kartę z systemów: MultiSport Plus (dopłata dla dorosłych 10 zł) i Medicover Sport (dopłata dla dorosłych 10 zł, dopłata 5 zł do zajęć dla dzieci) karty Fit Profit bez dopłat.
 2. Zajęcia są realizowane w systemie zajęć grupowych, indywidualnych.
 3. Kursant uczestniczy w zajęciach oraz używa wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez kursanta oraz jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Kursanta. Kursant akceptując regulamin zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub.
 4. Kursanci, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne, nie mają prawa uczestniczyć w zajęciach, a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.
 5. Kursant przed zajęciami w szkole Samadhi Joga powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą brać udziału w zajęciach prowadzonych w/przez Samadhi Joga.
 6. Kursanci są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 7. Od 10.09.2023 osoby spóźnione na zajęcia jogi, nie zostaną na nie wpuszczone.
 8. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach w szkoły Samadhi Joga jest równoznaczna z przyjęciem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.
 9. Od 1.09.2020 Obowiązuje jednorazowa opłata 20zł za kartę plastikową, która obsługuje system zapisów Samadhi Joga.

 

2) Karnety i wejścia jednorazowe

 1. W szkole Samadhi Joga obowiązują karnety wejściowe i open:
  Karnet WEJŚCIOWY, ważny przez 4 tygodnie, dostępny jest w wersjach na:
  – 4 zajęcia,  – 8 zajęć.
 2. Karnet WEJŚCIOWY, ważny przez 3 miesiące: 10 zajęć
 3. Karnet OPEN umożliwia uczestnictwo w zajęciach bez ograniczeń ilości wejść w ramach wykupionego czasu na: – 1 miesiąc – 3 miesiące – 6 miesięcy.
 4. Można również zakupić wejście pojedyncze na zajęcia indywidualne z instruktorem.
 5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Po upływie terminu ważności karnetu, niewykorzystane zajęcia przepadają i nie są zwracane za nie pieniądze oraz nie mogą zostać przepisane na kolejny miesiąc z wyjątkiem opisanym w pkt 3) ppkt 11.
 7. Karnet jest imienny, przyporządkowany jednej, konkretnej osobie. Nie należy udostępniać go innym. Klub ma prawo sprawdzić tożsamość osoby posługującej się karnetem.
 8. Brak obecności po zarezerwowaniu miejsca w grafiku zajęć: karnety WEJŚCIOWE – zajęcie zostaje automatycznie ściągnięte.
 9. Odwołujemy obecność na zajęciach przez system, najpóźniej do 3 godzin przed ich rozpoczęciem.
 10. Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji obowiązują w określonym terminie.
 11. Zakupione karnety nie podlegają zwrotom.

 

3) Rezerwacja miejsc, nieobecności oraz zawieszenie karnetu

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać rezerwacji miejsca w recepcji klubu lub przez STREFĘ KLIENTA. Kolejne rezerwacje, po utworzeniu konta w Strefie Klienta, dokonywane są samodzielnie przez Kursanta online. Zasada ta dotyczy posiadaczy karnetów wejściowych i open oraz posiadaczy kart partnerskich.
 2. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
 3. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca.
 4. Nieobecność należy zgłosić przynajmniej na 3 godziny przed zajęciami, w razie nieobecności i nieodwołania zajęć kaucja przepada.
 5. Dla osób posiadających karty partnerskie: Multisport Plus, Medicover Sport i Fit Profit na wszystkie zajęcia w grafiku obowiązuje kaucja, która przechowywana jest w wirtualnym PORTFELU.
 6. Posiadacze kart partnerskich, aby móc zarezerwować miejsce na zajęciach, będą musieli mieć wpłaconą na recepcji gotówką lub przez profil klubowicza (zakładka członkostwo – portfel) kaucję w wysokości 30zł/ jeden zapis na zajęcia.
 7. W zakładce członkostwo po prawej stronie będzie widoczny portfel, aby wpisać do niego kwotę najpierw musisz wykasować kwotę automatyczną (50zł) i wpisać taką którą chcesz, 30 zł to jedna kaucja na zajęcia, 60 zł to dwie kaucje na zajęciach, 90 zł to trzy kaucje na zajęciach, itd…
 8. Informację o zwrocie kaucji prosimy zgłaszać na email: info@samadhijoga.pl, kaucje będą zwracane gotówką (należy umówić się wcześniej by była pewność, że będzie odpowiednia ilość gotówki na recepcji).
 9. Recepcja jest czynna poniedziałki – piątki od godziny 16.30 do 20.30 oraz w weekendy 8.00 do 13.00.
 10. Dla osób posiadających karty partnerskie Multisport Plus, Medicover Sport i Fit Profit na wszystkie zajęcia z grafiku obowiązuje kaucja, która przechowywana jest w PORTFELU.
 11. PODSUMOWUJĄC: Posiadacze kart partnerskich, aby móc zarezerwować miejsce na zajęciach, będą musieli mieć wpłaconą na recepcji  kaucję w wysokości 30zł/ gotówką 1 zapis.
 12. Kursant ma prawo zawiesić karnet OPEN trzymiesięczny i sześciomiesięczny na okres od 7 do 14 dni jednorazowo w ramach jednego karnetu.
 13. Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji nie podlegają zawieszaniu.

4) Płatności

 1. Sprzedawcą usług jest Samadhi Joga Marta Haskins, ul. Wańkowicza 4 lok 5A, 02-796 Warszawa posiadającą numer NIP: 6792481773
 2. Zakupu usług można dokonać poprzez zapłatę gotówką lub kartą w Recepcji Szkoły Samadhi Joga, przelewem na rachunek szkoły lub poprzez platformę Przelewy24 dostępną w Strefie Klienta na stronie internetowej www.samadhijoga.pl. Numer rachunku do przelewów internetowych: 41 1140 2017 0000 4802 0987 2666. Samadhi Joga zastrzega sobie możliwość zmiany cennika.
 3. Karnet półroczny można opłacić w trzech ratach. Brak wpłaty uniemożliwia korzystanie z karnetu.
 4. Ze względu na specyfikę usług, reklamacje nie są uwzględniane.
 5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i do rezygnacji z zakupionego karnetu do czasu skorzystania z pierwszych zajęć objętych karnetem. Po pierwszym wejściu na zajęcia rezygnacja z zakupionego karnetu jest niemożliwa a umowa trwa do czasu jej zakończenia.

 

5) Warsztaty i wydarzenia w Samadhi Joga:

 1. Miejsca na warsztaty i inne wydarzenia organizowane w szkole Samadhi Joga są ograniczone.
 2. O gwarantowanej rezerwacji miejsca decyduje wpłata pełnej, bezzwrotnej kwoty za warsztat na numer konta przesłany drogą mailową.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z wydarzenia (warsztatu) Szkoła nie zwraca wpłaconej przez uczestnika kwoty za udział w wydarzeniu.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. W sytuacji odwołania warsztatu wpłacona przez uczestnika kwota zostanie mu zwrócona.

 

6) Bezpieczeństwo i zasady obowiązujące w szkole Samadhi Joga:

 1. Po wejściu zdejmij obuwie. Na terenie Samadhi Joga obowiązuje strefa bosa.
 2. Przed każdym wejściem na zajęcia okaż w recepcji ważny karnet/kartę
 3. Samadhi Joga nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie szkoły. W przypadku stwierdzenia ewentualnej kradzieży należy niezwłocznie poinformować Recepcję, która zobowiązuje się zgłosić zaistniałą sytuację na policję.
 4. Kursant powinien powiadomić Instruktora w przypadku gdy są to jego pierwsze tego typu zajęcia.
 5. Osoby z kontuzjami lub w ciąży powinny skonsultować z lekarzem udział w zajęciach. Takie osoby uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 6. Kursant powinien powiadomić Instruktora o swoich problemach zdrowotnych i kontuzjach.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą ćwiczyć jedynie pod opieką opiekuna, na jego odpowiedzialność lub dostarczyć zaświadczenie od rodziców w którym zgadzają się na uczestnictwo ich podopiecznego w zajęciach.
 8. Osoby przebywające na terenie Samadhi Joga są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 9. Na terenie Samadhi Joga obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych odurzających substancji. Osoby, które weszły na teren szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach i będą poproszone o opuszczenie szkoły.
 10. Kursant lub jego prawny opiekun ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy.
 11. Samadhi Joga nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Samadhi Joga oraz osób działających z ramienia szkoły.
 12. Samadhi Joga nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje Klientów powstałe na terenie szkoły.

 

9) Zasady obowiązujące na salach do jogi

 1. Korzystanie z sal do jogi jest zabronione, jeżeli nie są na niej prowadzone zajęcia przez osobę do tego uprawnioną.
 2. Na sale można wejść tylko na boso.
 3. Osoby przebywające na sali do jogi zobowiązane są do wykonywania poleceń Instruktora. Za szkody powstałe w skutek nie wykonywania poleceń Instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi Kursant. Instruktor ma prawo poprosić Kursanta o opuszczenie zajęć jeśli Kursant nie wykonuje poleceń Instruktora.
 4. Zabrania się przebywania na Sali do jogi bez wiedzy i zgody Instruktora.
 5. Podczas ćwiczeń używaj własnego ręcznika.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę do jogi jedzenia i ciepłych napoi.
 7. Kursant zobowiązuje się do dbania o pomoce jogowe oraz do zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem i pomocami jogowymi.
 8. Możesz zostawić u nas matę na własną odpowiedzialność. Mata musi być w pokrowcu lub gumkach.
 9. Nie możesz zostawić mat kruszących się i takich które mają powyżej 5 mm grubości.
 10. Maty nie używane przez ponad 30 dni będą usuwane.
 11. Nie odpowiadamy za maty pozostawione w studio. Zostawiając matę akceptujesz powyższe warunki.
 12. Rzeczy zakupione w sklepiku Samadhi Joga nie podlegają zwrotowi, ponieważ są to produkty do użytku prywatnego. Można wypróbować matę przed zakupem. Zapytaj o szczegóły w recepcji.

 

10) Polityka prywatności

 1. Samadhi Joga korzysta z systemu internetowego eFitness, w którym członkowie mogą się zarejestrować i dokonać rezerwacji na zajęcia.
 2. Członkowie Samadhi Joga posiadając konto w systemie eFitness podają dane: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć.
 3. Dane osobowe członków Samadhi Joga wykorzystywane są tylko na potrzeby szkoły, dostęp do nich ma eFitness Sp. Z o.o. odpowiadający za ich bezpieczeństwo, Biuro Rachunkowe w przypadku wystawienia faktury oraz podmiot zapewniający elektroniczne usługi płatnicze.
 4. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu w celach: a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi; b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom; c) maksymalnie przez okres 10 lat.
 5. Samadhi Joga kontaktuje się z członkami drogą mailową lub telefoniczną w celach związanych z organizacją zajęć.
 6. Członek Samadhi Joga może dokonywać zmian danych osobowych poprzez system eFitness lub zlecając te zmiany Recepcji.
 7. Dostęp do danych osobowych ma Recepcja szkoły. Dostęp do własnych danych ma każdy członek.
 8. Za bezpieczeństwo danych odpowiada eFitness Sp. z o.o. zgodnie z:
  – ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
  – wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  – ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1402 ze zm.)
 9. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.

 

11) Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Samadhi Joga, Kursant jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przez podpisanie niniejszego regulaminu, Kursant potwierdza, że zapoznał się z nim, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki, a także zobowiązuje się je przestrzegać.
 2. Kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Samadhi Joga poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć i eventów organizowanych przez Samadhi Joga.
 3. Samadhi Joga zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba zapisanych uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby lub w sytuacjach losowych. Klub będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem o odwołaniu zajęć.
 4. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Samadhi Joga zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
 5. Samadhi Joga zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć w okresie wakacyjnym i świątecznym.
 6. Grafik zajęć może ulec zmianie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu. Szkoła Samadhi Joga nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do Regulaminu. Jego naruszenie upoważnia szkołę do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Uczestnictwo w zajęciach świadczy o jego akceptacji. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.