Regulamin 

Regulamin szkoły Samadhi Joga

1) Postanowienia ogólne

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy wykupić pojedyncze wejście, karnet lub posiadać aktywną kartę z systemów: MultiSport Plus, FitProfit, lub OkSystem (dopłata 5 zł do zajęć dla dzieci).
 2. Zajęcia są realizowane w systemie zajęć grupowych, indywidualnych lub online.
 3. Kursant uczestniczy w zajęciach oraz używa wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez kursanta oraz jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Kursanta. Kursant akceptując regulamin zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub.
 4. Kursanci, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne, nie mają prawa uczestniczyć w zajęciach, a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.
 5. Kursant przed zajęciami w szkole Samadhi Joga powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą brać udziału w zajęciach prowadzonych w/przez Samadhi Joga.
 6. Kursanci są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć. Dotyczy to również zajęć online.
 7. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach w szkoły Samadhi Joga jest równoznaczna z przyjęciem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.
 8. od 1.09.2020 obowiązuje jednorazowa opłata 20zł za Kartę członkowską Samadhi Joga, dla posiadaczy karnetów i kart partnerskich (Multisport Plus, Fit Profit i Ok System)

 

2) Karnety i wejścia jednorazowe

 1. W szkole Samadhi Joga obowiązują karnety wejściowe i open:
  Karnet WEJŚCIOWY, ważny przez 4 tygodnie, dostępny jest w wersjach na:
  – 4 zajęcia – 6 zajęcia  – 8 zajęć
  Karnet OPEN umożliwia uczestnictwo w zajęciach bez ograniczeń ilości wejść w ramach wykupionego czasu na: – 1 miesiąc – 3 miesiące – 6 miesięcy oraz – 1 tydzień
 2. Można również zakupić wejście pojedyncze na zajęcia indywidualne z instruktorem.
 3. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Po upływie terminu ważności karnetu, niewykorzystane zajęcia przepadają i nie są zwracane za nie pieniądze oraz nie mogą zostać przepisane na kolejny miesiąc z wyjątkiem opisanym w pkt 3) ppkt 11.
 5. Karnet jest imienny, przyporządkowany jednej, konkretnej osobie. Nie należy udostępniać go innym. Klub ma prawo sprawdzić tożsamość osoby posługującej się karnetem.
 6. Brak obecności po zarezerwowaniu miejsca w grafiku zajęć: karnety WEJŚCIOWE – zajęcie zostaje automatycznie ściągnięte.
 7. Brak obecności po zarezerwowaniu miejsca w grafiku zajęć: karnety OPEN oraz rezerwacje z kart Multisport Plus, Fit Profit, Ok System – następuje blokada możliwości zapisów na 7 dni.
 8. Możliwość rezygnacji z zarezerwowanych zajęć tylko do trzech godzin przez planowanymi zajęciami.
 9. Karnet normalny oraz open dotyczy wszystkich zajęć prowadzonych w Samadhi Joga zgodnie z grafikiem.
 10. Niewykorzystane wejścia z karnetów normalnych nie przechodzą na następny okres.
 11. Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji obowiązują w określonym terminie.
 12. Zakupione karnety nie podlegają zwrotom.

 

3) Rezerwacja miejsc, nieobecności oraz zawieszenie karnetu

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać rezerwacji miejsca w recepcji klubu lub przez STREFĘ KLIENTA. Kolejne rezerwacje, po utworzeniu konta w Strefie Klienta, dokonywane są samodzielnie przez Kursanta online. Zasada ta dotyczy posiadaczy karnetów wejściowych h i open oraz posiadaczy kart partnerskich.
 2. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
 3. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca.
 4. Nieobecność należy zgłosić przynajmniej na 3 godziny przed zajęciami.
 5. Zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w ramach ważnego karnetu.
 6. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów wejściowych (czyli na 1, 4, 6, 8 wejść), po wcześniejszej rezerwacji miejsca, jest traktowane jako obecność i zostanie pobrane wejście z karnetu bez możliwości odrobienia.
 7. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów open, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, skutkuje zablokowaniem wejść na zajęcia do Klubu na okres 7 dni bez możliwości przedłużenia karnetu.
 8. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy kart systemów: MultiSport Plus, FitProfit lub Ok System, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, skutkuje zablokowaniem wejść na zajęcia do Klubu na okres 7 dni.
 9. Kursant ma prawo zawiesić karnet OPEN trzymiesięczny i sześciomiesięczny na okres od 7 do 14 dni jednorazowo w ramach jednego karnetu.
 10. Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji nie podlegają zawieszaniu.

 

4) Płatności

 1. Sprzedawcą usług jest Samadhi Joga Marta Haskins, ul. Mielczarskiego 1 lok E, 02-798 Warszawa posiadającą numer NIP: 6792481773
 2. Zakupu usług można dokonać poprzez zapłatę gotówką lub kartą w Recepcji Szkoły Samadhi Joga, przelewem na rachunek szkoły lub poprzez platformę Przelewy24 dostępną w Strefie Klienta na stronie internetowej www.samadhijoga.pl. Numer rachunku do przelewów internetowych: 41 1140 2017 0000 4802 0987 2666. Samadhi Joga zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie na tablicy ogłoszeń przy Recepcji oraz na stronie internetowej www.samadhijoga.pl.
 3. Karnet półroczny można opłacić w trzech ratach. Brak wpłaty uniemożliwia korzystanie z karnetu.
 4. Ze względu na specyfikę usług, reklamacje nie są uwzględniane. Reklamacje karnetów zakupionych online są rozpatrywane w ciągu 2 tygodni.
 5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i do rezygnacji z zakupionego karnetu do czasu skorzystania z pierwszych zajęć objętych karnetem. Po pierwszym wejściu na zajęcia rezygnacja z zakupionego karnetu jest niemożliwa a umowa trwa do czasu jej zakończenia.

 

5) Warsztaty i wydarzenia w Samadhi Joga:

 1. Miejsca na warsztaty i inne wydarzenia organizowane w szkole Samadhi Joga są ograniczone.
 2. O gwarantowanej rezerwacji miejsca decyduje wpłata pełnej, bezzwrotnej kwoty za warsztat na numer konta przesłany drogą mailową.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z wydarzenia (warsztatu) Szkoła nie zwraca wpłaconej przez uczestnika kwoty za udział w wydarzeniu.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. W sytuacji odwołania warsztatu wpłacona przez uczestnika kwota zostanie mu zwrócona.

 

6) Bezpieczeństwo i zasady obowiązujące w szkole Samadhi Joga:

 1. Po wejściu zdejmij obuwie. Na terenie Samadhi Joga obowiązuje strefa bosa.
 2. Przed każdym wejściem na zajęcia okaż w recepcji ważny karnet/kartę
 3. Samadhi Joga nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie szkoły. W przypadku stwierdzenia ewentualnej kradzieży należy niezwłocznie poinformować Recepcję, która zobowiązuje się zgłosić zaistniałą sytuację na policję.
 4. Kursant powinien powiadomić Instruktora w przypadku gdy są to jego pierwsze tego typu zajęcia.
 5. Osoby z kontuzjami lub w ciąży powinny skonsultować z lekarzem udział w zajęciach. Takie osoby uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 6. Kursant powinien powiadomić Instruktora o swoich problemach zdrowotnych i kontuzjach.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą ćwiczyć jedynie pod opieką opiekuna, na jego odpowiedzialność lub dostarczyć zaświadczenie od rodziców w którym zgadzają się na uczestnictwo ich podopiecznego w zajęciach.
 8. Osoby przebywające na terenie Samadhi Joga są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 9. Na terenie Samadhi Joga obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych odurzających substancji. Osoby, które weszły na teren szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach i będą poproszone o opuszczenie szkoły.
 10. Kursant lub jego prawny opiekun ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy.
 11. Samadhi Joga nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Samadhi Joga oraz osób działających z ramienia szkoły.
 12. Samadhi Joga nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje Klientów powstałe na terenie szkoły.

 

9) Zasady obowiązujące na salach do jogi

 1. Korzystanie z sal do jogi jest zabronione, jeżeli nie są na niej prowadzone zajęcia przez osobę do tego uprawnioną.
 2. Na sale można wejść tylko na boso.
 3. Osoby przebywające na sali do jogi zobowiązane są do wykonywania poleceń Instruktora. Za szkody powstałe w skutek nie wykonywania poleceń Instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi Kursant. Instruktor ma prawo poprosić Kursanta o opuszczenie zajęć jeśli Kursant nie wykonuje poleceń Instruktora.
 4. Zabrania się przebywania na Sali do jogi bez wiedzy i zgody Instruktora.
 5. Podczas ćwiczeń używaj własnego ręcznika.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę do jogi jedzenia i ciepłych napoi.
 7. Kursant zobowiązuje się do dbania o pomoce jogowe oraz do zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem i pomocami jogowymi.

 

10) Polityka prywatności

 1. Samadhi Joga korzysta z systemu internetowego eFitness, w którym członkowie mogą się zarejestrować i dokonać rezerwacji na zajęcia.
 2. Członkowie Samadhi Joga posiadając konto w systemie eFitness podają dane: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć.
 3. Dane osobowe członków Samadhi Joga wykorzystywane są tylko na potrzeby szkoły, dostęp do nich ma eFitness Sp. Z o.o. odpowiadający za ich bezpieczeństwo, Biuro Rachunkowe w przypadku wystawienia faktury oraz podmiot zapewniający elektroniczne usługi płatnicze.
 4. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu w celach: a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi; b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom; c) maksymalnie przez okres 10 lat.
 5. Samadhi Joga kontaktuje się z członkami drogą mailową lub telefoniczną w celach związanych z organizacją zajęć.
 6. Członek Samadhi Joga może dokonywać zmian danych osobowych poprzez system eFitness lub zlecając te zmiany Recepcji.
 7. Dostęp do danych osobowych ma Recepcja szkoły. Dostęp do własnych danych ma każdy członek.
 8. Za bezpieczeństwo danych odpowiada eFitness Sp. z o.o. zgodnie z:
  – ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
  – wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  – ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1402 ze zm.)
 9. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.

 

11) Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Samadhi Joga, Kursant jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przez podpisanie niniejszego regulaminu, Kursant potwierdza, że zapoznał się z nim, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki, a także zobowiązuje się je przestrzegać.
 2. Kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Samadhi Joga poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć i eventów organizowanych przez Samadhi Joga.
 3. Samadhi Joga zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba zapisanych uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby lub w sytuacjach losowych. Klub będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem o odwołaniu zajęć.
 4. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Samadhi Joga zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
 5. Samadhi Joga zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć w okresie wakacyjnym i świątecznym.
 6. Grafik zajęć może ulec zmianie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu. Szkoła Samadhi Joga nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do Regulaminu. Jego naruszenie upoważnia szkołę do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Złożony podpis świadczy o jego akceptacji. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.